Tåg

FRAMTID GÖTEBORG

SANN skräckpropaganda om VästlänkenSANN skräckpropaganda om Västlänken – ladda ned hela broschyren i PDF-format!

Bakom Framtid Göteborg finns ett nätverk av oberoende privatpersoner som kräver att Västlänken stoppas och att andra alternativ utreds.

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka e-post på adressen: .

Tåg

Här har vi samlat ett urval av artiklar och annan viktig information om varför Västlänken måste stoppas.

Rädda miljön

Betongen för att bygga Västlänkens tunnlar skulle ge cirka 240.000 ton utsläpp av CO2. Minskningen av CO2-utsläpp tack vare minskad biltrafik uppskattas till 4.000 ton per år – allt enligt Trafikverket. Det tar då hela 60 år innan miljöskulden är betald! Då har inte Trafikverket räknat med att alla fordon efter hand kommer att ge mindre utsläpp. Räknar man med att utsläppen i genomsnitt under de 60 åren blir 50% av dagens utsläpp kommer bara halva miljöskulden att vara återbetald 2090.
Till ovan nämnda CO2-utsläpp skall också läggas utsläpp från arbetsmaskiner, lastbilstransporter ut ur och in i staden samt ökade utsläpp från köbildningar och ”omvägstrafik” under byggtiden.

Länkar till intressant material

Västlänken kommer att leda till ökade utsläpp.
Varför tiga om miljöbluffen.
Västlänken förstör vårt gröna Göteborg.
Länk till Trädplan Göteborg.

Spara miljarder

Västlänken är ett geotekniskt mycket komplicerat projekt med elva övergångar mellan lera och berg. Det finns stora risker för förseningar och därmed avsevärda kostnadsökningar. Köln, Stuttgart och Amsterdam har alla oerhörda problem med sina tunnelbyggen – förseningar, ras och till och med dödsolyckor. Kostnaderna skenar. För Göteborg finns det alternativa lösningar utan sådana risker som för väsentligt lägre kostnader bättre tillgodoser våra infrastrukturbehov.

 

Granska kalkylen för Västlänken.
Västlänken blir 35 miljarder dyrare.
Flytt och skador för miljoner.
Huskollaps i Köln, ras i Amsterdam.
Tågtunneln där kostnaderna skenar (Stuttgart 21).

Bättre kollektivtrafik

Västlänken är en tågtunnel för pendeltrafik till Göteborg. Den förbättrar på inget sätt kollektivtrafiken inom Göteborg. Många av de kollektivtrafiksatsningar som Göteborg så väl behöver redan nu skulle inte kunna påbörjas förrän efter att Västlänken vore färdigbyggd. Då hade kassan sannolikt också varit tom!

 

Satsa på spårvagnar istället för Västlänken.
Grova fel i kalkylen av Västlänken.

Politiker skriver om Västlänken

Därför säger jag nej till Västlänken.
(Martin Wannholt (M))
Ersätt Västlänken med moderniserad spårväg.
(Joakim Rosdahl (C))
Är Västlänken praktiskt taget gratis?
(Theo Papaioannou m. fl. (VägV))
   

Kritik mot makthavare

Naiva politiker bakom Västlänken.
Göteborgspolitik med skrämmande inslag.
Spanaren: Bevakar Göteborg om Västlänken.

Gårdalänken – Ett väl genomarbetat alternativ till västlänken

Centralstation Gårda
På den hemsidan finns länkar till flera artiklar i GP om gårdaalternativet.

Nätverk som arbetar för Göteborg och

mot Västlänken

Västsvenska Folkinitiativet
Stoppa Västlänken Nu

Bloggare som skriver om Västlänken

Eva Smedberg
Per Wetterlundh
Joakim Rosdahl

Tåg